Disclaimer

Algemeen

Banque Chaabi du Maroc S.A., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 343112907 (“Chaabi Bank”), stelt het op prijs dat u geinteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze website chaabibank.nl. Op deze website zijn de volgende voorwaarden (“Disclaimer”) van toepassing. Wij verzoeken u deze goed te lezen.

Met een bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie verstrekt op, vervat in of verkregen via deze website verklaart u zich akkoord met de Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en de Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de specifieke producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies. Besluiten genomen op basis van deze informatie is voor rekening en risico van de bezoeker zelf.

Daarnaast geeft Chaabi Bank geen verklaring of enige garantie, hetzij expliciet of impliciet, ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of juistheid van de via deze website aangeboden informatie. Chaabi Bank aanvaardt dus geen enkele vorm van aansprakelijkheid als gevolg van de informatie op deze website.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar de websites van derden. Deze links zijn niet door Chaabi Bank goedgekeurd ten aanzien van de producten of de diensten verstrekt op of via deze websites. De inhoud van deze websites is door Chaabi Bank niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid of actualiteit. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico van de bezoeker. Chaabi Bank aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Chaabi Bank, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendommen) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopieren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chaabi Bank of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chaabi Bank is het niet toegestaan links naar de website van Chaabi Bank weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Chaabi Bank stuurt, kunnen onveilig zijn. Chaabi Bank raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Chaabi Bank te versturen. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Chaabi Bank te versturen, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Chaabi Bank aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, immateriele, speciale, incidentele of gevolgschade, of enige vorm van schadevergoeding, waaronder begrepen die voor derving van inkomsten, op enigerlei wijze voortvloeiend uit, maar niet beperkt tot,

Toepasselijk recht

Deze website en de Disclaimer zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, worden behandeld door de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Chaabi Bank behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van de Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen.

Het verdient aanbeveling om de Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent

1 EUR =
10,5485 MAD

14 juli 2024

EUR EUR
Kosten
0,01 EUR
Om te zetten
= EUR
Ontvanger krijgt
EUR MAD

Geld overmaken naar Marokko

Geld overmaken naar Marokko: veilig en snel.

Injad Achamil Europe: beste islamitische uitvaartverzekering

Al jouw gezinsleden verzekerd van een optimale dekking